Przyjęcie do szpitala

 1. Przyjęcia do Szpitala odbywają się w dwóch trybach:
  • planowym - Biuro Przyjęć Szpitala - parter, pokój nr 52, tel. 61 846 46 96,
  • nieplanowym - Izba Przyjęć Szpitala - parter, tel. 61 846 45 00/ 46 50.
 2. Pacjent przyjmowany do Szpitala jest zobowiązany posiadać:
  • skierowanie (w przypadku przyjęcia planowego),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną oraz wyniki badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie umieszczone na skierowaniu.
 3. Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do Zakładu swoje wartościowe przedmioty rodzinie (innej wskazanej przez siebie osobie) lub do depozytu. Zakład nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta, dlatego w miarę możliwości prosimy nie zabierać ze sobą kosztownych przedmiotów.
 4. Pacjent przyjmowany do Szpitala powinien posiadać przy sobie:
  • przybory toaletowe,
  • szlafrok,
  • piżamę,
  • obuwie domowe,
  • wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie,
  • leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala.

  Pacjenci przebywający na oddziale nie mogą posiadać przy sobie żadnych leków. Przy przyjęciu na oddział pacjenci, którzy stosują jakiekolwiek leki, powinni poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego i oddać je personelowi medycznemu.
 5. Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielane na podstawie weryfikacji prawa do świadczeń w elektronicznym systemie weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (e-WUŚ).
 6. Weryfikacji uprawnień dokonuje się przy pomocy numeru PESEL pacjenta na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy.
 7. W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system e-WUŚ pacjent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń zdrowotnych.
 8. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń może być:
  • dla emeryta lub rencisty: legitymacja emeryta lub rencisty wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
  • dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
  • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ wraz drukiem zgłoszenia do ZUS oraz dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc,
  • dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej: decyzja wójta (burmistrza) gminy lub legitymacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • dla osoby bezrobotnej (o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny): aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej,
  • dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej wymienionych grup, o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę: dowód opłacania składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.

  W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub niepełnosprawność. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

  • inni (np. duchowni, stypendyści): kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki,
  • dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - w razie konieczności udzielenia świadczeń osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie:
  • Przyjęcie nagłe pacjenta UE/EFTA:
   • ubezpieczenie - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ,
   • dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (paszport, dowód osobisty);
  • Przyjęcie planowe pacjenta UE/EFTA:
   • wypełniony druk S2 (kraje UE) lub E112 (kraje EFTA) - formularz potwierdzający, iż instytucja, która go wypełniła zobowiązuje się do pokrycia kosztów wnioskowanego leczenia,
   • dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (paszport, dowód osobisty).
 9. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w punkcie 8 pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń zdrowotnych.
 10. W przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych Szpital może odmówić pacjentowi udzielenia świadczenia lub obciążyć pacjenta kosztami zrealizowanych świadczeń.
 11. Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia o ile pacjent nadal przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.