Brakowanie  dokumentacji medycznej

Brakowanie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie:

  • indywidualnej dokumentacji medycznej z lat 1998 – 1999
  • indywidualnej dokumentacji medycznej osób hospitalizowanych w Szpitalu na Oddziale Psychiatrii i Leczenia Uzależnień w roku 1988
  • Wyników badań histopatologicznych 1989-1999.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez pacjenta ) będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 7 marca 2020 r.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest w Centralnej Rejestracji oraz w punkcie Ksero w godzinach od 8.00 do 13.30 oraz na stronie internetowej Szpitala.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z póź. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).