Udostępnianie dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, że:

 • udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • po śmierci Pacjenta prawo do uzyskiwania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
 • każdy Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych zarówno w części szpitalnej jak i ambulatoryjnej wypełnia oświadczenie, w którym upoważnia wskazane przez siebie osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia,
 • formularz oświadczenia przygotowany do pobrania znajduje się poniżej,
 • warunkiem udostępnienia dokumentacji medycznej jest wypełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek można otrzymać w oddziale szpitalnym u sekretarki medycznej oddziału, Centralnej Rejestracji lub można pobrać ze strony internetowej Szpitala,
 • wypełniony wniosek można złożyć w centralnej rejestracji lub oddziale szpitalnym,
 • wniosek można również przesłać:
 • pocztą tradycyjną na adres:

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

60-631 Poznań.

ul. Dojazd 34

 • za pośrednictwem pocztą elektronicznej:
 • faksem na numer:

(+48) 61 847 41 34

 • udostępnienie dokumentacji medycznej następuje „bez zbędnej zwłoki”, czyli w jak najkrótszym możliwym czasie. Nie ulega wątpliwości, że w każdym indywidualnym przypadku najkrótszy okres, w jakim może zostać udostępniona dokumentacja medyczna „bez zbędnej zwłoki” jest różny, gdyż czas realizacji zależy od wielu czynników np. obszerności dokumentacji medycznej, miejsca w którym się ona znajduje (np. w zewnętrznym archiwum),
 • wpłaty należy dokonać w Kasie Zakładu (parter, pokój 52) lub przelewem na konto Szpitala –

BGK: 38 1130 1088 0002 0443 3620 0002

z dopiskiem „opłata za dokumentację medyczną”.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.186);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. Z 2016r., po.249);
 • zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia 26.06.2017 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego;
 • Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. tj. Dz. U. 2017. 1318 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

Odpłatność za dokumentację medyczną (od dnia 01.04.2024) Czesc_II_Cennik_wydania_kopii_dokumentacji_medycznej_20240409.pdf [474 KB]

Wniosek o udostępnienie dokumentacji
Wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji_medycznej_04082022.pdf [428 KB]