Prawa pacjenta

Drogi Pacjencie!

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego korzystając z usług medycznych masz szereg praw i obowiązków. Aby ułatwić Tobie i nam proces Twojego leczenia zapoznaj się z nimi.

MASZ PRAWO DO:

 1. uzyskania informacji o Twoich prawach i obowiązkach
 2. udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami,
 3. uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach leczenia,
 4. zażądania informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że personel medyczny ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
 5. decydowania o osobach, którym Szpital może udzielać informacji o jego stanie zdrowia,
 6. wglądu i kserokopii swojej dokumentacji medycznej lub wskazania osób, którym dokumentacja ta może być udostępniana,
 7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innego świadczenia zdrowotnego,
 8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko,
 9. poszanowania przez personel medyczny jego intymności i godności osobistej,
 10. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
 11. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
 12. zachowania w tajemnicy informacji związanych z Tobą a uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem ich zawodu,
 13. całodobowego wyżywienia, w przypadku hospitalizacji w naszej jednostce,
 14. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 15. opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawanych wartości moralnych. W Naszym Zakładzie opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania rzymsko – katolickiego i prawosławnego (na terenie Zakładu znajduje się kaplica I piętro)

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

60-631 Poznań.

ul. Dojazd 34

 • za pośrednictwem pocztą elektronicznej:
 • faksem na numer:

+48 61 847 41 34

BGK: 38 1130 1088 0002 0443 3620 0002

z dopiskiem „opłata za dokumentację medyczną”.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.186);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. Z 2016r., po.249);
 • zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia 26.06.2017 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego;
 • Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. tj. Dz. U. 2017. 1318 z późn. zm.)

Pliki do pobrania: