Oferty pracy

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w naszym Szpitalu, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz aktualną ofertą pracy.
Jeśli spełnia Pani/Pan wymagania określone w ogłoszeniu na określone stanowisko pracy podane w ofercie pracy, uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji załączając swoje CV wyłącznie na adres

lub osobiste złożenie CV w Dziale Spraw Pracowniczych Szpitala lub w Kancelarii Szpitala w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko …….. albo przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą adresując kopertę na adres: Dział Spraw Pracowniczych SP ZOZ MSWiA w Poznaniu ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……..

UWAGA – WYMAGANE DANE W CV

Zgodnie z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy, oczekujemy od Pani/Pana, podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie np. nr telefonu lub mail
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:

 1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach, prowadzonych przez Szpital, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4 i 5,  mogą być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w  kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital przez okres najbliższych 6 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do    dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Przesłanie CV, wykraczające poza katalog danych z Kodeksu Pracy (art. 22¹ §1 i 2 ), stanowi wyraźne działanie potwierdzające kandydata na jego przetwarzanie danych.

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22¹ §1 i 2 Kodeksu pracy, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1, z późn. zm), zwanego rozporządzeniem 2016/679.

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu poszukuje pracowników na niżej wymienione stanowiska:

Technik sterylizacji lub operator ciśnieniowych sterylizatorów

Wykształcenie: kierunkowe Wymagane kwalifikacje zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników…

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Wymagania: wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, kurs szczepień. Oferujemy: praca w godzinach 7.00-14.35,dogodne warunki…

Lekarz psychiatra

Zakres obowiązków: wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza psychiatry, udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów, prowadzenie…

Fizjoterapeuta

Wykształcenie: wyższe: fizjoterapia/rehabilitacja Charakter pracy: realizacja cyklu terapeutycznego według zlecenia lekarza/specjalisty,prowadzenie dokumentacji medycznej według obowiązujących przepisów. Oferujemy: zatrudnienie w ramach…

Lekarz Medycyny Pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska,umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, Oferujemy: możliwość pełnego skoncentrowania się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom…

Lekarz okulista do badań medycyny pracy i konsultacji szpitalnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z: Agnieszka Kasperek tel. 61 846 46 70 Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam…

Diagnosta Laboratoryjny

Wymagania: dokument poświadczający wykształcenie: mgr diagnostyki laboratoryjnej,aktualne prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,preferowane uprawnienia serologiczne,komunikatywność przy pracy…

Salowa / salowy

Oferujemy: dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); praca w miłym i ambitnym zespole, pakiet…

Pielęgniarka / pielęgniarz

Wymagania: wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka; prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; Oferujemy: dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy…

Technik elektroradiolog

Wykształcenie: kierunkowe Charakter pracy: wykonywanie radiografii i badań diagnostycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami;obróbka cyfrowa wykonanych badań diagnostycznych i ich archiwizacja…