Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalmswia.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-07-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

 • Podjazd o łagodnym kącie nachylenia dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu P2 (przy aptece) i P3 (na szczycie budynku).
 • Platforma elektryczna przy schodach przy wejściu głównym P1.
 • Główne drzwi wejściowe oraz drzwi przy wejściu P2 (przy aptece) do szpitala rozsuwają się automatycznie.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku, zaopatrzone są w system przywoławczy znajdujący się na oddziałach szpitalnych oraz w toaletach udostępnionych na terenie szpitala.
 • Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Windy z systemem dźwiękowym informującym o numerze piętra a numer pięter są oznaczone alfabetem braila
 • Windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach; przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość.
 • W windach działa system komunikatów głosowych.
 • Przed wejściem głównym są wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Posadzki na terenie szpitala są antypoślizgowe.
 • Posadzki zabezpieczone są taśmami antypoślizgowymi (m.in. schody).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym informatyka@szpitalmswia.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 846 47 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu - na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.