Klinika zlokalizowana jest na VIII i IX piętrze wysokiego budynku Szpitala.

Telefony kontaktowe VIII piętro

(+48) 61 846 45 85 - sekretariat

(+48) 61 846 45 72 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 88 - dyżurka pielęgniarska

Telefony kontaktowe IX piętro

(+48) 61 846 45 91 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 99 - dyżurka pielęgniarska

Poczta elektroniczna

Specyfika Kliniki

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Oddziałem Leczenia Udarów działa w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego od początku 2009 roku. Zlokalizowana jest na VIII i IX piętrze wysokiego budynku Szpitala.

Klinika znajduje się w strukturze Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Klinice zatrudnia się:

 • 7 lekarzy specjalistów neurologów,
 • 6 lekarzy rezydentów,
 • 3 magistrów rehabilitacji,
 • specjalistę neurologopedii,
 • psychologa klinicznego,
 • zespół pielęgniarek,
 • opiekunów medycznych.

Oddział Udarowy

Wyposażony jest między innymi w 6 monitorowanych stanowisk intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu oraz łóżka wczesnej opieki poudarowej. Oddział pełni dyżur całodobowy.

Oddział wykonuje badania obrazowe w udarze mózgu w trybie pilnym (zależnie od wskazań – tomografię komputerową mózgowia i angiografię tomografii komputerowej oraz tomografię rezonansu magnetycznego wraz z badaniem angiograficznym, a także ultrasonografię dopplerowską (Siemens ACUSON S3000) tętnic szyjnych i kręgowych i badania naczyniowe przezczaszkowe z obrazowaniem kodowanym w kolorze (TCCS) ). U chorych kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego prowadzone jest takie leczenie natychmiast po ukończeniu badań obrazowych i ustaleniu diagnozy. Oddział udarowy dysponuje pracownią badań Holter-EKG oraz Holtera ciśnieniowego. Ponadto, istnieje możliwość pełnego monitorowania czynności życiowych przez 24 godziny na dobę.

Klinika spełnia wysokie standardy leczenia udarów, legitymuje się certyfikatami European Stroke Organization „Gold Standard”. Bardzo wysoki odsetek chorych leczonych jest metodą trombolizy dożylnej (w ostatnich latach ponad 28%), przy niskiej (poniżej 8,5%) śmiertelności 30-dniowej. Oddział prowadzi wczesną rehabilitację poudarową oraz diagnostykę i usprawnianie logopedyczne (obejmujące m.in. rehabilitację poudarową zaburzeń mowy (afazji, dyzartrii) i zaburzeń połykania).

Oddział Neurologii

W Oddziale Neurologii leczymy chorych z innymi niż udar chorobami układu nerwowego.

Szczególnie nasza Klinika specjalizuje się w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM). Prowadzimy Program Terapeutyczny NFZ dla chorych z SM. Stosujemy pełen zestaw leków tzw. pierwszej i drugiej linii leczenia SM.

W ramach programu obejmujemy opieką ponad 500 chorych. Obecnie jest to największa grupa chorych na SM leczonych w ramach programu lekowego w Polsce.

Program Terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM)

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego prowadzi stały nabór na leczenie immunomodulujące w ramach
“Programu Terapeutycznego Narodowego Funduszu Zdrowia leczenia stwardnienia rozsianego (SM)”.

Włączeniu do terapii podlegają chorzy z rozpoznaną postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego wg. kryteriów McDonald (2010), którzy osiągną min. 10 pkt. w „Punktowym systemie kwalifikacji do leczenia Stwardnienia Rozsianego NFZ”.

W punktacji bierze się pod uwagę:

 1. czas trwania choroby:
  • a) od 0 do 3 lat – 6 pkt.,
  • b) od 3 do 6 lat – 4 pkt.,
  • c) powyżej 6 lat – 2 pkt.;
 1. liczba rzutów choroby w ostatnim roku:
  • 3 i więcej – 5 pkt.,
  • od 1 do 2 – 4 pkt.,
  • brak rzutów w trakcie leczenia immunomodulacyjnego (w ostatnim roku) – 3 pkt.,
  • brak rzutów – 1 pkt;
 1. stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia):
  • EDSS od 0 do 2 – 6 pkt.,
  • EDSS od 2,5 do 4 – 5 pkt.,
  • EDSS od 4,5 do 5 – 2 pkt.

Wykaz wymaganych dokumentów koniecznych do kwalifikacji na leczenie immunomodulujące SM:

 1. Skierowanie od specjalisty neurologa, na leczenie immunomodulujące
 2. Zaświadczenie o objęciu opieką pielęgniarską
 3. Kserokopie wyników MRI (Rezonansu Magnetycznego)
 4. Kserokopia kart wypisowych leczenia szpitalnego lub poradni

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać na adres:

dr Jacek Wencel

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34
60 - 631 Poznań

Klinika posiada

neurosonologia
Pracownię Neurosonologii

diagnostyki ultrasonograficznej układu nerwowego

EEG
Pracownię Elektroencefalografii (EEG)

z możliwością wielogodzinnego zapisu EEG łącznie z zapisem wideo

EMG
Pracownię Elektromiografii (EMG)
Gold Status 2017
Gold Status 2018

Praca naukowa

Klinika ściśle współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi – szczególnie zaś z Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) w Singapurze (wspólny grant naukowy), Uniwersytetem Pensylwania w Filadelfii (USA), Uniwersytetem Johns Hopkins w Baltimore (USA), Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie, Rutgers University w New Jersey (USA) i innymi.

Pracownicy Kliniki są autorami licznych publikacji naukowych w cenionych czasopismach anglojęzycznych o zasięgu światowym.

Lekarze Kliniki odbyli liczne staże szkoleniowe i kliniczne w renomowanych ośrodkach zagranicznych m.in. prof. dr hab. med. R. Kaźmierski w Mayo Clinic College of Medicine (USA), Kings College
w Londynie i Uniwersytetach w Bernie i Zurichu (Szwajcaria), dr med. M. Pawlak w University of Pennsylvania w Filadelfii (USA) – pobyt 4 letni, dr Natalia Andrzejewska (Master of Stroke Medicine) pobyt szkoleniowy w Oddziale Udarowym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) i szereg innych.

Klinika Neurologii
Klinika Neurologii

Kierownik Kliniki

brak wizerunku
lek. med. Jan Ilkowski
 • (+48) 61 846 45 89

Pielęgniarka koordynująca

Izabela Wojtasz SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
mgr Izabela Wojtasz
 • (+48) 61 846 45 86

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty