Program pilotażowy KOSM

Program pilotażowy KOSM

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, że posiada zawartą
Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego–
świadczenia kompleksowe KOSM z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem programu pilotażowego jest zbadanie możliwości uzyskania poprawy efektów
terapii pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM) poprzez:

  • ograniczanie występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych,
  • cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym, poprzez zmianę sposobu organizacji udzielania świadczeń,
  • objęcie świadczeniobiorców z rozpoznaniem ICD-10 G35 kompleksową opieką.

Kompleksowa opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) obejmuje:

  • postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne,
  • specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne w zakresie: neurologii okulistyki, ginekologii, urologii, psychologii, rehabilitacji,
  • w zależności od wskazań medycznych, różne formy rehabilitacji.

Podstawę objęcia opieką w ramach programu
pilotażowego KOSM jest skierowanie od lekarza
z poradni neurologicznej lub oddziału neurologii.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu pod nr 693 899 921 oraz 61 846 45 06
lub osobiście do pokój nr 114 (I piętro) Szpitala MSWiA w Poznaniu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.35.

Rejestracja chorych do poradni neurologicznej
w ramach kompleksowej opieki KOSM

Pacjent z rozpoznanym, lub w trakcie diagnozy stwardnienia rozsianego G35 i posiadający skierowanie
z oddziału neurologicznego lub poradni neurologicznej
zgłasza się:

  • osobiście;
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 846 47 47.

do Centralnej Rejestracji
Szpitala MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34.

Podstawą objęcia pacjenta opieką w ramach programu KOSM
jest skierowanie od lekarza z poradni neurologicznej lub oddziału neurologii
z dopiskiem „program KOSM

lub inny zapis wskazujący na objęcie pacjenta z G35 programem kompleksowej opieki KOSM.