E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

Aktualizacja z dn. 08.08.2022 r.  Aktualizowała: Natalia Cofta

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych.

Założeniem strategicznym Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 podmiotów leczniczych (1 szpital kliniczny, 12 wielospecjalistycznych i 3 specjalistyczne) poprzez udostępnienie wysokiej jakości e-usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
i obsługi procesu zdalnej rejestracji on-line pacjentów.

Poprawa kluczowych parametrów usług publicznych zostanie uzyskana poprzez wdrożenie rozwiązań IT umożliwiających:

 • zdalną elektroniczną obsługę istotnej części spraw pacjentów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w fazie wejścia (rejestracja) do szpitala/przychodni jak również
  w fazie wyjścia (uzyskanie dokumentacji),
 • bezpieczną i efektywną wymianę danych w formie elektronicznej, zwłaszcza danych medycznych, która przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwość wykorzystania historii choroby w procesie leczenia.

Oczekiwanym efektem ma być większa wygoda i skrócenie czasu realizacji w/w typów spraw pacjentów oraz zmniejszenie ich osobistych obciążeń organizacyjnych lub administracyjnych.

Ustalono następujące trzy cele główne Projektu:

 1. Zwiększenie dostępności EDM pacjenta w procesie jego leczenia poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM;
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poradni AOS i POZ Partnerów poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja;
 3. Podniesienie poziomu rozeznania pacjentów w zakresie dostępności i rodzaju świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Partnerów oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb zdrowotnych przez zarządzających i nadzorujących podmioty lecznicze poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy.

Realizacja Projektu i dobór usług publicznych udostępnianych w jego ramach wynika bezpośrednio z analizy potrzeb i problemów pacjentów, którzy jako najczęściej występujące wskazują:

 • utrudniony kontakt telefoniczny szczególnie w godzinach porannych rejestracji,
 • długi czas osobistego oczekiwania w rejestracji,brak nowoczesnych form świadczenia usług,
 • utrudniony odbiór wyników badań,
 • utrudnione uzyskanie dostępu do historii przebiegu choroby.

W związku z powyższym w Projekcie zostaną wdrożone 3 e-usługi, w tym 2 publiczne
na najwyższym 5 poziomie dojrzałości (personalizacja):

e-EDM (A2C/A2B): e-usługa publiczna umożliwi pacjentowi dostęp poprzez Internet
do jego EDM zgromadzonej w Dziedzinowych Systemach Informatycznych Partnerów.
Pacjent, z wykorzystaniem Systemu P1, udostępni tę dokumentację podmiotom leczniczym.
Dzięki dostosowaniu tych systemów do wymagań interoperacyjności EDM będzie dostępna
w procesie leczenia, co zwiększy efektywność i poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez dostęp personelu medycznego do wiarygodnych danych dotyczących historii choroby pacjenta.
Usługa umożliwi wymianę EDM w ramach SIM.

e-Rejestracja (A2C): e-usługa umożliwi pacjentowi zdalną rezerwację (zmianę, odwołanie) terminu realizacji wybranego świadczenia opieki zdrowotnej oferowanego przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie. Pacjent będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru podmiotu leczniczego, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia opieki zdrowotnej (o ile takie świadczenie jest przez ten podmiot realizowane). e-Rejestracja będzie udostępniana przez przeglądarkę internetową oraz będzie wymagała posiadanie konta użytkownika. Pacjent dokona rejestracji niezależnie od miejsca pobytu dzięki udostępnieniu tej usługi także na urządzenia mobilne. Dzięki temu wzrośnie dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych
przez Partnerów, co pozwoli na optymalizację wykorzystania ich zasobów.

e-Analizy (A2A): e-usługa wewnątrzadministracyjna e-Analizy, umożliwi Departamentowi Zdrowia MSWiA, jako nadzorującego podmioty lecznicze (Partnerów Projektu) dostęp do wiarygodnych
i porównywalnych danych o procesach w nich zachodzących, co przyczyni się do podniesienia efektywności tych procesów, w tym również efektywności kosztowej. Zgromadzone dane
o procesach leczenia będą udostępnione w formie raportów i analiz zarządzającym podmiotami leczniczymi, jak i nadzorującym je z poziomu MSWiA.

W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono analizę strategiczną i wielokryterialną wariantów, która umożliwiła porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. W ich wyniku dokonano wyboru wariantu najbardziej optymalnego tj. wariantu rozproszonego z warstwą wspólną, którą stanowi Platforma e-Usług i Systemem Raportowo-Analityczny. Założeniem tego wariantu jest modernizacja (oprogramowanie i sprzęt) Dziedzinowych Systemów Informatycznych, w przypadku 16 Szpitali MSWiA, która umożliwi:

 • realizację e-Usług: udostępnianie i wymianę dokumentów wskazanych w art. 13a ustawy
  o SIOZ,
 • wdrożenie e-Usługi publicznej e-EDM, z której korzystać będą interesariusze Projektu, głównie usługobiorcy (pacjenci),
 • udostępnienie danych służących do dostarczenia informacji zarządczej w ramach usługi e-Analiz.

W ramach Projektu zostanie przygotowanych (wytworzenie/modernizacja) 18 produktów projektu:

 1. Zmodernizowane Dziedzinowe Systemy Informatyczne 16 Szpitali MSWiA – głównie w zakresie części medycznej, w tym o niezbędną infrastrukturę IT do poziomu funkcjonalnego,umożliwiającego bezpieczne świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu;
 2. System Raportowo-Analityczny gromadzący i przetwarzający dane uzyskane z Dziedzinowych Systemów Informatycznych Partnerów (głównie w zakresie części medycznej) dla potrzeb e-Analiz oraz zbierający dane z ankiet pacjentów;
 3. Platforma e-Usług udostępniająca e-usługi (e-EDM, e-Rejestracja, e-Analizy) dla użytkowników Projektu.

LIDER PROJEKTU

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 2. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
 3. SP ZOZ MSWiA w Lublinie
 4. SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
 5. SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
 6. SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
 7. SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
 8. SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
 9. SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 10. SP ZOZ MSWiA w Katowicach
 11. SP ZOZ MSWiA w Opolu
 12. SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
 13. SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
 14. SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
 15. SP ZOZ MSWiA w Górznie
 16. SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Porozumienie o dofinansowaniu projektu zostało podpisane 25 października 2019 roku.

OKRES REALIZACJI:

04.11.2019 – 31.10.2023

PLANOWANY KOSZT:

Całkowita wartość projektu – 104 870 988,12 PLN
Wartość dofinansowania – 104 869 621,51 PLN, w tym:

 • 88 751 160,66 PLN – budżet środków europejskich
 • 16 118 460,85 PLN – budżet państwa

PLANOWANE E-USŁUGI:

 • e-EDM (A2C/A2B – usługa publiczna);
 • e-Rejestracja (A2C – usługa publiczna);
 • e-Analizy (A2A – usługa wewnątrzadministracyjna)

PRODUKTY PROJEKTU:

 • Platforma e-Usług;
 • System Raportowo-Analityczny;
 • Zmodernizowane Dziedzinowe systemy informatyczne 16 szpitali – Partnerów Projektu.